در این پست، آموزش ویدئویی برنامه نویسی اپلیکیشن های rel time با signlr را برای شما کاربران عزیز آماده کردیم.
دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt0.rr">بخش اول

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt02.rr">بخش دوم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt03.rr">بخش سوم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt04.rr">بخش چهارم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt05.rr">بخش پنجم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt06.rr">بخش ششم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt07.rr">بخش هفتم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt08.rr">بخش هشتم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt09.rr">بخش نهم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt0.rr">بخش دهم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt.rr">بخش یازدهم

دانلود < href="http://l.evelopzoom.com/web/sp/signlr/evelopzoom-rel-timewebppswithsp.netsignlr.prt2.rr">بخش دوازدهم

< href="http://www.evelopzoom.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-signlr/">منبع