آرایه ها در جاوا

در این قسمت قصد داریم با آرایه ها و ایجاد آرایه و کار با آرایه ها در < href="http://www.evelopzoom.com/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/">جاوا آشنا شویم…..

جاوا یک نوع ساختار داده به نام آرایه را نیز فراهم کرده است. آرایه ها مجموعه ای از عناصر متوالی با اندازه ثابت و هم نوع را ذخیره می کنند. یک آرایه برای ذخیره مجموعه ای از داده ها استفاده می شود ، اما اغلب مفید تر از آن است که فکر کنیم یک آرایه مجموعه ای از متغیرهای هم نوع است.
به جای تعریف متغیرها بصورت تکی و انفرادی، مثل  number0، number، …، و number99، می توانید یک متغیر آرایه مثل numbers تعریف کنید و از  numbers[0]، numbers، و …، numbers[99] برای نشان دادن تک تک متغیرها استفاده کنید.
این آموزش به معرفی نحوه تعریف متغیرهای آرایه، ایجاد آرایه، و پردازش آرایه با استفاده از متغیرهای اندیس خواهد پرداخت.

تعریف متغیر آرایه در جاوا

برای استفاده از یک آرایه در برنامه، شما باید یک متغیر  از نوع آرایه تعریف کنید تا آرایه ای که ایجاد می کنید به آن ارجاع دهید، و شما باید نوع آرایه را با توجه به داده هایی که داخل آرایه ذخیره خواهید کرد مشخص کنید. در زیر نحوه تعریف یک متغیر آرایه آورده شده است.

tType rryRefVr;  // preferre wy.
or
tType rryRefVr; // works but not preferre wy.

توجه کنید که نوشتار به صورت tType rryRefVr بهتر است و ترجیح داده می شود. سبک نوشتاری tType rryRefVr از زبان C / C ++ می آید و در جاوا برای تطبیق یافتن در برنامه های C / C ++ به تصویب رسیده است.

مثال:
قطعه کد زیر نمونه هایی از تعریف آرایه در جاوا به هر دو سبک می باشد:

ouble myList;  // preferre wy.
or
ouble myList;  // works but not preferre wy.

ایجاد آرایه در جاوا

شما می توانید یک آرایه را با استفاده از عملگر new با دستور زیر ایجاد کنید:

rryRefVr = new tType[rrySize];

در دستور بالا دو کار انجام شده است:

 • یک آرایه با استفاده از new tType[rrySize] ایجاد می کند.
 • آرایه ایجاد شده را به متغییر rryRefVrارجاع می¬دهد.

اعلان یک متغیر آرایه، ایجاد یک آرایه، و ارجاع آرایه به متغیر می تواند در یک دستور مانند زیر ترکیب شود،

tType rryRefVr = new tType[rrySize];

همچنین شما می توانید آرایه را به صورت زیر نیز ایجاد کنید:

tType rryRefVr = vlue0, vlue, ..., vluek;

عناصر آرایه از طریقinex (اندیس) قابل دسترسی هستند. اندیس آرایه ها از ۰ شروع می شود؛ بنابراین اندیس آرایه از ۰ شروع می شود تا ۱٫
مثال:
دستور زیر یک متغیر آرایه با نام myListتعریف می کند، و آرایه ای از ۱۰ عنصر از نوع ouble ایجاد می¬کند و آن را به myList ارجاع می دهد.

ouble myList = new ouble[0];

تصویر زیر آرایه myList را نشان می دهد. در اینجا، myList ده مقدار ouble نگهداری می کند و اندیس ها از ۰ تا ۹ می باشند.

پردازش آرایه در جاوا

در هنگام پردازش عناصر آرایه، ما اغلب از حلقه for یا حلقه  forech استفاده می کنیم. چون همه عناصر یک آرایه هم نوع هستند و اندازه آرایه مشخص است.
مثال:
در زیر یک مثال کامل آورده شده است که نحوه ایجاد، مقداردهی اولیه، و پردازش آرایه در جاوا را نشان می دهد–

public clss TestArry 

  public sttic voi min(String rgs) 
   ouble myList = .9, 2.9, 3.4, 3.5;

   // Print ll the rry elements
   for (int i = 0; i < myList.length; i++) 
     System.out.println(myList[i] + " ");
   
   
   // Summing ll elements
   ouble totl = 0;
   for (int i = 0; i < myList.length; i++) 
     totl += myList[i];
   
   System.out.println("Totl is " + totl);
   
   // Fining the lrgest element
   ouble mx = myList[0];
   for (int i = ; i < myList.length; i++) if (myList[i] > mx) mx = myList[i];
   
   System.out.println("Mx is " + mx); 
  

کد فوق نتیجه ی زیر را تولید می کند:
.۹ ۲٫۹ ۳٫۴ ۳٫۵ Totl is .7 Mx is 3.5

حلقه forech

JDK .5  یک حلقه for جدید معرفی کرده است با نام حلقه forech یا حلقه for بهبود یافته، که شما را قادر به پیمایش کل آرایه به ترتیب و بدون استفاده از یک متغیر اندیس می کند.
مثال:
کد زیر همه عناصر در آرایه myList را نمایش می دهد:

public clss TestArry 

  public sttic voi min(String rgs) 
   ouble myList = .9, 2.9, 3.4, 3.5;

   // Print ll the rry elements
   for (ouble element: myList) 
     System.out.println(element);
   
  

کد بالا نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:
.۹ ۲٫۹ ۳٫۴ ۳٫۵

ارسال آرایه به متدها

فقط می توان مقادیر با نوع اولیه را به متدها ارسال کرد، البته همچنین می توان آرایه ها را نیز به متدها ارسال کنید. به عنوان مثال، متد زیر عناصر یک آرایه  از نوع int را نشان می دهد:

مثال:

public sttic voi printArry(int rry) 
  for (int i = 0; i < rry.length; i++) 
   System.out.print(rry[i] + " ");
  

شما می توانید آن را با ارسال یک آرایه فراخوانی کنید. به عنوان مثال، عبارت زیر متد printArry را فراخوانی می کند تا ۳، ۱، ۲، ۶، ۴، و ۲ را نمایش دهد.
مثال:

printArry(new int3, , 2, 6, 4, 2);

بازگشت دادن یک آرایه از یک متد

متد نیز ممکن است یک آرایه را برگرداند. به عنوان مثال، متد زیر یک آرایه برمی گرداند که معکوس آرایه دیگری است.
مثال:

public sttic int reverse(int list) 
  int result = new int[list.length];

  for (int i = 0, j = result.length - ; i < list.length; i++, j--) 
   result[j] = list[i];
  
  return result;

کلاس آرایه ها در جاوا

کلاس jv.util.Arrys شامل متدهای مختلف استاتیک برای مرتب سازی و جستجو آرایه ها، مقایسه آرایه ها، و پر کردن عناصر آرایه است.


شماره
متد و توصیف
۱

public sttic int binrySerch(Object , Object key)

در آرایه مشخص از شی ( Byte, Int , ouble,) برای پیدا کردن مقداری مشخص جستجو می کند.  برای جست و جو از الگوریتم جستجوی دودویی استفاده می کند. آرایه باید از قبل ذخیره شود تا این فراخوانی ایجاد شود. این متد اندیس اگر کلید جست وجو در لیست موجود باشد اندیس آن را برمی گرداند، در غیر این صورت، ۱- برمی گرداند.
۲

public sttic boolen equls(long , long 2)

اگر دو آرایه ارسال شده به متد از نظر طول با یکدیگر برابر باشند مقدار درست برمی گرداند. دو آرایه برابر در نظر گرفته می شود اگر هر دو آرایه حاوی تعداد یکسانی از عناصر باشند، و تمام جفت متناظر عناصر در دو آرایه برابر باشند.
۳

public sttic voi fill(int , int vl)

مقدار از نوع int مشخص شده را برای هر عنصر از آرایه مشخص از نوع داده  Int اختصاص می دهد.
۴

public sttic voi sort(Object )

عناصر آرایه مشخصی شده را بصورت ترتیب صعودی ، با توجه به ترتیب طبیعی عناصر آن مرتب می کند.


< href="http://www.evelopzoom.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B/">منبع