محتوای تولیدشده توسط برند شما نباید تضادی با اهداف شرکت داشته باشد. بنابراین باید مخاطبان خود را شناسایی کنید و نسبت به موضوع مورد نظر خود وفادار بمانید.

< href="dayatheme.ir/207/0/3/2290/how-crete-content-people-wnt-to-re/">لینک منبع