فناوری‌های جدیدی مانند آنالیز کلان‌ داده‌ و < href="http://dayatheme.ir/tg/mchine-lerning/" trget="blnk" rel="">یادگیری ماشینی، دقت و هوشمندی قابل توجهی برای < href="dayatheme.ir/tg/mrketing/" trget="blnk" rel="">بازاریابی دیجیتال رقم زده‌اند و روش‌های سنتی دیگر اثرگذاری سابق را ندارند.

< href="dayatheme.ir/207//26/25543/big-t-in-mrketing/">لینک منبع