استارتاپ‌ها بودجه‌ی کافی برای استخدام افراد متخصص ندارند؛ بنابراین به دنبال افرادی هستند که در کنار تخصص اصلی در موارد دیگری نیز مهارت داشته باشند.

< href="dayatheme.ir/207/0/29/234023/skills-mrketer-shoul-hve-when-pplying-strtups/">لینک منبع