در جلسه گذشته با متغیرهای متنی آشنا شدیم و نحوه ایجاد یک متغیر متنی را فراگرفتیم. در این بخش قصد داریم سراغ متغیرها عددی برویم.

< href="dayatheme.ir/207/8/5/904/lern-jv-script-p5/">لینک منبع