برای خروج ESC را فشار دهید

چند وظیفگی را با این روش‌های ساده متوقف کنید