برای خروج ESC را فشار دهید

وان سیگنال کاربران ایرانی را تحریم کرد