برای خروج ESC را فشار دهید

کاهش تعداد QUERIES (جستارها)