برای خروج ESC را فشار دهید

نیمه اول سال، یک میلیون و ۱۴۱ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد