برای خروج ESC را فشار دهید

ماده‌ی تاریک شاید کاملا متفاوت با تعاریف فیزیکی فعلی دانشمندان از آن باشد